Glory to His Name (Ab 4/4)


Assey krus nilansa-an Jesus.
Viyagna s’ya sey imbayadna.
Basurku sey pinakawanna.
Dayow an Cristu.


Koro:


      Dayow an Cristu.
      Dayow an Cristu.
      Basurku sey pinakawanna.
      Dayow an Cristu.


Basurku vinayadan Cristu.
Assey krus nangikaruwana,
gapu assey amud layadna.
Dayow an Cristu.


Atyén mamati taku’n Cristu,
ta aji taku miballu,
assey apuy ad imfernu.
Dayow an Cristu.


Nu na-awatam layad Cristu,
Isukuk v’yagnu sipupusu.
Kataguwam at umambaru.
Dayow an Cristu.