Great is Thy Faithfulness (Eb 3/4)

Tut-uwaka’y vurun, Jesu Cristu.

Mapiyarka, ‘jika miyis-isu. Ajika ambaliw, ‘jika tumeynan. As vinigavigat ey sissiya.   Koro:      Tut-uwa layadnu, tut-uwa layadnu.      Vinigavigat dagum magiknak.      Amin ikataguk at innatudnu.      Tut-uwa layadnu, sika Apu.   ‘Sey dagun, agilid, ya iya-ani, init, vuran, vituwon ad ngatu, avunanda sey kina-Apudyusnu. Urey vus dakayu avunanyu.   Pakawanun  vurun, s’ya pi-un Cristu. Urey ansigab at ko-on dallu. Urey jitaku at pinakawanna. S’ya sey ko-on nu maryadta an s’ya.