Great is Thy Faithfulness (Eb 3/4)

Tut-uwaka’y vurun, Jesu Cristu.

Mapiyarka, ‘jika miyis-isu.
Ajika ambaliw, ‘jika tumeynan.
As vinigavigat ey sissiya.
 
Koro:
     Tut-uwa layadnu, tut-uwa layadnu.
     Vinigavigat dagum magiknak.
     Amin ikataguk at innatudnu.
     Tut-uwa layadnu, sika Apu.
 
‘Sey dagun, agilid, ya iya-ani,
init, vuran, vituwon ad ngatu,
avunanda sey kina-Apudyusnu.
Urey vus dakayu avunanyu.
 
Pakawanun  vurun, s’ya pi-un Cristu.
Urey ansigab at ko-on dallu.
Urey jitaku at pinakawanna.
S’ya sey ko-on nu maryadta an s’ya.